Regulamin

Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z klas I-VIII szkół podstawowych

z miejscowości poniżej 50 000 mieszkańców z dnia 13/09/2022 r. pt.:


,,Spotkania ze sztuką”
I. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem Konkursu dla dzieci i młodzieży (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383006, NIP 7010311774, REGON 142919434 (dalej: „Organizator”).

 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin wraz z załącznikami, a wszelkie dodatkowe materiały mają jedynie charakter informacyjny.

 3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.spotkaniazesztuka.pl.

 4. Celem Konkursu jest popularyzacja, edukacja oraz propagowanie wiedzy z zakresu polskiego malarstwa wśród dzieci i młodzieży.

 5. Konkurs ma charakter edukacyjny i informacyjny.


II. Uczestnicy Konkursu


 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII ze szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach znajdujących się w Polsce liczących poniżej 50 000 mieszkańców.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież będący uczniami danej szkoły podstawowej o której mowa w ust. 1 powyżej, uczęszczające do jednej klasy (dalej: „Uczestnicy”).

 3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


III. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie


 1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez Uczestnika, w formie pracy malarskiej, własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z następujących muzeów: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie (dalej: „Praca Konkursowa”).

 2. Konkurs kierowany jest do klas szkół podstawowych o których mowa w pkt II ust. 1 Regulaminu. Uczniowie klasy przygotowują prace konkursowe spośród których wybiorą jedną, która zostanie przekazana w Konkursie jako Praca Konkursowa.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez opiekuna klasy formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i przesłanie go wraz z Pracą Konkursową na adres Organizatora. 1. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi autorstwa Uczestnika któremu przysługuje całość praw autorskich i stanowić własną interpretację wybranego obrazu polskiego malarza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nigdzie wcześniej niepublikowaną, niebędącą przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Uczestnik powinien być uprawniony do korzystania z Pracy Konkursowej.

 2. Uczestnicy wykonują Prace Konkursowe w następujących kategoriach wiekowych:

  1. klasy I –III;

  2. klasy IV-VI;

  3. klasy VII-VIII.


 1. Technika wykonania Pracy Konkursowej: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel. Praca Konkursowa powinna mieć formę płaską oraz być wykonana na papierze technicznym, jednostronnie.

 2. Format Pracy Konkursowej: A2

 3. Prace Konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do siedziby Fundacji PGE na następujący adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa drogą pocztową lub osobiście do dnia 17 października 2022 roku, z dopiskiem na kopercie „Spotkania ze sztuką” wraz z uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

 4. Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników na Konkurs nie będą zwracane przez Organizatora.

 5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych Prac Konkursowych, powstałe w wyniku transportu. Złożone u Organizatora Prace Konkursowe, które będą uszkodzone lub pogięte nie będą oceniane.

 7. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, składające się z jednej Pracy Konkursowej. Kolejne Prace Konkursowe przesyłane przez Uczestnika nie będą brać udziału w Konkursie.

 8. Prace Konkursowe, które w ocenie Organizatora będą naruszać dobre obyczaje lub dobra prawnie chronione, będą odrzucane bez podania przyczyny.

 9. Na decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

 10. Przekazanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym Pracy Konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

 11. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Pracy Konkursowej potwierdza udział Uczestnika w niniejszym Konkursie oraz jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, przysługuje mu do niej całość praw autorskich, Praca Konkursowa nigdzie wcześniej nie była publikowana, nie była przedmiotem innego konkursu oraz nie jest obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

 12. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem Konkursu oraz podaniem informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej www.gkpge.pl/fundacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: „RODO”) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Zakres danych wykorzystywanych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu obejmuje następujące kategorie: imię i nazwisko Uczestnika, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, imię, nazwisko, e-mail opiekuna klasy oraz imię, nazwisko, e-mail rodzica/opiekuna prawnego.IV. Kryteria oceny Prac Konkursowych


 1. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana w odpowiedniej kategorii wiekowej o których mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu, pod kątem spełniania następujących kryteriów:

  1. zgodność z tematyką Konkursu i jej trafne przedstawienie,

  2. walory estetyczne pracy,

  3. oryginalność wykonania.V. Organizacja Konkursu


 1. Harmonogram Konkursu:


1.

Rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu

19.09.2022 r.

2.

Zgłaszanie Prac Konkursowych

19.09.2022 r. - 17.10 2022 r.

3.

Ocena i wybór zwycięskich Prac Konkursowych przez Jury Konkursowe

18.10 - 28.10.2022 r.

4.

Publikacja wyników Konkursu

31.10.2022 r.

5.

Lekcje muzealne

14.11.2022 r. – 31.03.2023 r.


 1. Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie Prace Konkursowe spośród nadesłanych Prac Konkursowych na podstawie kryteriów wskazanych w pkt IV Regulaminu, za które zostaną przyznane nagrody wskazane w pkt VI Regulaminu.

 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.spotkaniazesztuka.pl

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona internetowa Fundacji PGE dostępna pod adresem: https://fundacjapge.pl/, strona internetowa Konkursu: www.spotkaniazesztuka.pl, kanały socialmediowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 4. Wyniki Konkursu ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

 5. Prace Konkursowe w całości lub w części mogą być publikowane:

  1. na stronie internetowej Organizatora;

  2. na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej: „GK PGE” lub „Grupa Kapitałowa PGE”) oraz w wewnętrznych mediach GK PGE, tj. w intranecie GK PGE, intranetach obszarowych spółek GK PGE, w innych mediach komunikacji wewnętrznej, funkcjonujących w GK PGE,

  3. w kanałach socialmediowych Grupy Kapitałowej PGE,

  4. na stronie internetowej www.spotkaniazesztuka.pl.


w czasie trwania Konkursu oraz w terminie do trzech lat od zakończenia Konkursu.


VI. Nagrody


 1. Laureaci Konkursu (tj. klasa do której uczęszcza Uczestnik będący laureatem Konkursu wraz z opiekunami) zostaną uhonorowani nagrodami w postaci jednodniowej wycieczki do wybranego przez klasę Muzeum Narodowego (do wyboru: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie, (dalej: „Muzeum”), przy czym ostateczną decyzję w przedmiocie lokalizacji Muzeum do którego odbędzie się wycieczka w przypadku każdego z laureatów Konkursu podejmie Organizator) oraz uczestnictwa w lekcji muzealnej. Organizator pokrywa koszty transportu wycieczki oraz koszty uczestnictwa klasy wraz z opiekunami w lekcji muzealnej.

 2. Uczestnicy – autorzy Prac Konkursowych będący laureatami Konkursu otrzymają dodatkowo indywidualne nagrody w postaci bonu o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik.

 3. Nagroda w Konkursie w postaci wycieczki do Muzeum będzie przyznawana całej klasie do której uczęszcza Uczestnik będący laureatem Konkursu (grupa do 30 osób).

 4. Organizator zapewnia po 10 wycieczek do każdego ze wskazanych w pkt VI ust. 1 Regulaminu Muzeów dla każdej kategorii wiekowej o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu (łącznie 90 wycieczek).

 5. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną udostępnione zwiedzającym w ramach wystaw w Muzeach.

 6. Termin wycieczki zostanie losowo przydzielony laureatom Konkursu przez Organizatora. W wyjątkowych przypadkach będzie istniała możliwość zmiany terminu wycieczki, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i jego akceptacji.

 7. Opiekun klasy do której uczęszcza Uczestnik będący laureatem Konkursu zajmie się organizacją wycieczki m.in. transportu. Opiekun po ustaleniu kosztów transportu przedstawi je Organizatorowi do akceptacji.

 8. Opiekun klasy do której uczęszcza Uczestnik będący laureatem Konkursu uzyska pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczki na udział w wycieczce oraz zapewni ubezpieczenie kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników wycieczki.

 9. Opiekun klasy do której uczęszcza Uczestnik będący laureatem Konkursu uzyska oraz dostarczy do Organizatora na adres wskazany w pkt III ust. 8 Regulaminu pisemne zgody uczestników wycieczki lub odpowiednio pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników wycieczki na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników wycieczki, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na czas trwania Konkursu oraz przez okres trzech lat licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na stronie intranetowej lub innym medium przeznaczonym dla Fundacji PGE lub GK PGE, w tym kanałach social mediowych Organizatora Konkursu i PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz innych miejscach gdzie Prace Konkursowe będą prezentowane. Wzór zgody o której mowa powyżej znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu.

VII. Prawa autorskie


 1. W przypadku gdy Praca Konkursowa będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgłaszający Uczestnika do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu i z chwilą przekazania Pracy Konkursowej udziela nieodpłatnie Organizatorowi nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym, niewyłącznej licencji, na wielokrotne korzystanie z całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z Pracy Konkursowej przez Organizatora Konkursu oraz podmioty z
  GK PGE, a także zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworu, na wskazanych poniżej polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera
   i umieszczanie w sieciach informatycznych; prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części; prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
   - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Intranet oraz Internet;

  4. wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych.


 1. Zgłaszający Pracę Konkursową ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich, w związku z przesłaną Organizatorowi Pracą Konkursową.

 2. Zgłaszający Pracę Konkursową zobowiązuje się do dostarczenia zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu, osób, których wizerunek jest zawarty w Pracy Konkursowej lub osób uprawnionych do ich reprezentacji, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na czas trwania Konkursu oraz przez okres trzech lat licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na stronie intranetowej lub innym medium przeznaczonym dla Fundacji PGE lub GK PGE, w tym kanałach social mediowych Organizatora Konkursu i PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz innych miejscach gdzie Prace Konkursowe będą prezentowane. Brak dostarczenia takiej zgody będzie skutkować wykluczeniem Pracy Konkursowej z udziału w Konkursie bez możliwości odwołania od tej decyzji. Wzór zgody o której mowa powyżej znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.


VIII. Prawa pokrewne


 1. Z chwilą przekazania Pracy Konkursowej, zgłaszający Uczestnika do Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznego wykonania (dalej: „Wykonanie”) nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym, na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wykonań techniką cyfrową,

  2. w zakresie wprowadzania Wykonań do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Wykonań;

  3. w zakresie nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Wykonań, a także umieszczenia utrwalenia Wykonań na stronie internetowej Organizatora i GK PGE, na koncie Organizatora i Grupy Kapitałowej PGE w mediach społecznościowych (np. Facebooku) oraz w serwisie YouTube;

  4. wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych.


IX. Postanowienia końcowe


 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony zgłaszającego Uczestnika lub Uczestnika, w tym w szczególności złamania zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, nie oceniać Pracy Konkursowej danego Uczestnika oraz usunąć jego Pracę Konkursową ze środków komunikacji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego zgłaszającego Uczestnika lub Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą informacji umieszczonej na stronie internetowej Organizatora.

 3. Zasady przetwarzania danych Uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród przewidzianych w Regulaminie, jeśli zgłoszone Prace Konkursowe nie będą spełniać założeń Organizatora.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
  w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające odbiór nagrody przez laureata Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 9. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Regulaminu posługiwać się podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.

 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 11. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załączniki do pobrania